Privacybeleid Wandel Feest Hoeksche Waard

Dit is de privacyverklaring van de Stichting Sport Feest ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer KVK 86151029 hierna te noemen: `de Stichting`.

Bewust of onbewust deel je persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met jouw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor je uiteengezet hoe wij met jouw persoonsgegevens omgaan en welke rechten je hebt. 

Bij inschrijving voor een van onze evenementen, vragen wij een aantal persoonsgegevens. Deze gegevens hebben we nodig om ons evenement te kunnen organiseren.

Welke gegevens verzamelen we?

We verzamelen de volgende informatie die je aan ons hebt verstrekt met als doel:

Voornaam, achternaam, geslacht, adres en geboortedatum: zijn nodig voor het registreren van onze deelnemers, zodat we weten wie onze deelnemers zijn en waar zij vandaan komen.

E-mailadres: naar het opgegeven mailadres worden mails gestuurd met het oog op een goed verloop van het evenement waarvoor ingeschreven is (bevestiging inschrijving, nieuwsberichten met betrekking tot het evenement). Daarnaast worden algemene mails gestuurd met informatie over alle door de Stichting georganiseerde evenementen. Af en toe plaatsen we hierin ook boodschappen van gerelateerde sponsoren.

Bankrekeningnummer: dit is nodig voor het afschrijven van de inschrijfkosten. 

Te lopen/gelopen afstand: dit is nodig voor de verdeling van startbewijzen. 

Maat merchandise (optioneel): vanwege bestelling van de juiste maat.

Telefoonnummer: om contact op te kunnen nemen met de deelnemer.

Telefoonnummer bij nood: zodat wij thuisblijvers kunnen bereiken indien dat nodig is.

Cookies: Wij gebruiken functionele, analytische en tracking cookies op onze website(s). We gebruiken cookies vanuit een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de websites naar behoren werken en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de websites goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen in cookies via de instellingen van je browser verwijderen. 

 

Links naar andere websites:

Onze website kan links naar andere websites bevatten. Deze Privacyverklaring is alleen van toepassing op de websites van de Stichting. Andere websites kunnen hun eigen privacybeleid hanteren. We raden aan om voor het gebruik van andere websites altijd de betreffende privacyverklaring van die websites te raadplegen.

Met wie worden jouw gegevens gedeeld?

Zonder jouw toestemming verstrekt de Stichting jouw persoonsgegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van het evenement of wanneer de Stichting wettelijk verplicht is om jouw persoonsgegevens te verstrekken aan deze derden. Bijvoorbeeld aan overheidsinstellingen of andere bevoegde instanties waar dit wettelijk is toegestaan of vereist of voor medische of veiligheidsredenen. Bijvoorbeeld als je je onwel voelt tijdens het evenement en onze gezondheids- of welzijnsdiensten bezoekt.

Hoe beschermen wij je persoonsgegevens?

We nemen alle redelijke en passende technische en organisatorische maatregelen om jouw persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies, ongeautoriseerde toegang, publicatie en onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot jouw gegevens, dat de toegang tot de persoonsgegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Hoe lang bewaren we jouw gegevens?

Wij bewaren jouw gegevens niet langer dan nodig voor de doeleinden die op deze pagina worden beschreven en voor de wettelijke doeleinden waarvoor wij verplicht zijn de informatie te bewaren.

Jouw contactgegevens (naam, voornaam, e-mailadres en evenement waarvoor je hebt ingeschreven) worden bewaard voor onbepaalde duur om je te kunnen informeren over onze (andere) evenementen. Je hebt altijd het recht om te vragen geen informatie meer te ontvangen en jouw contactgegevens zullen dan worden gewist. Foto’s en ander audiovisueel beeldmateriaal voor promotionele doeleinden en sfeerbeelden kunnen worden gebruikt voor onbepaalde duur. Wij zullen jouw gegevens veilig verwijderen wanneer deze niet langer nodig zijn voor deze doeleinden.

Inzage, correctie en/of verwijdering van je gegevens?

Je hebt het recht de Stichting te verzoeken om inzage in jouw persoonsgegevens (tenzij de Stichting op grond van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) niet gehouden is deze inzage te verschaffen) en om jouw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen.  Je kunt dit verzoek sturen naar info@wandelfeesthw.nl Om er zeker van te zijn dat het verzoek door jou is gedaan vragen wij je een kopie van het identiteitsbewijs mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (Machine Readable Zone, strook met nummers onderaan je paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. Indien je wenst dat jouw gegevens verwijderd worden, zal de Stichting deze verwijdering doorgeven aan alle andere organisaties die de betreffende gegevens van de Stichting hebben ontvangen.

De Stichting past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan om deze up-to-date te houden. Op de websites zal steeds de meest recente versie van onze Privacyverklaring worden opgenomen. We raden dan ook aan de Privacyverklaring regelmatig te raadplegen. Bij belangrijke wijzigingen zal de Stichting er alles aan doen om je te informeren.